RADIO

BFM Radio, Malaysia – “Sasibai Kimis – Earth Heir” (10th April 2013)

Sirius XM – Wharton Business Radio, Philadelphia – “WOMEN@WORK: Sasibai Kimis” (30th September 2015)

BFM Radio, Malaysia – HerVantage: Eisenhower Fellows of Malaysia (20th January 2016)

BFM Radio, Malaysia – “Lady Boss #4 – Sasibai Kimis” (23 March 2016)

BFM Radio, Malaysia – “Who Made My Clothes? The Revolution for Sustainable Fashion”  (19 April 2016)

Immigrant Entrepreneur – “You Can Pick Me Up and Drop Me Off Anywhere in the World – Sasibai Kimis of Earth Heir” (27 August 2016)